Xử lý tính toán mảng số nguyên

Download code

//Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên a

//Xử lý tính toán trên mảng số nguyên a:

//Kích thước //Tính tổng //Giá trị trung bình

//Số lớn nhất //Số nhỏ nhất

//Số nguyên đầu tiên – cuối cùng

//Số âm đầu tiên – cuối cùng

//Mảng các số nguyên dương của a

//Mảng các số nguyên âm của a

//Mảng sắp tăng dần của a

//Mảng sắp giảm dần của a

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace Mang1Chieu

{

class BienCoSo

{

static void Main(string[]args)

{

 // Khai bao mang so nguyen a

Console.Title = “Chuong trinh xu ly tinh toan tren mang so nguyen”;

Console.Write(“Nhap vao so luong mang a: “);

int soluong = int.Parse(Console.ReadLine());

int [] a = new int [soluong];

for (int sl=0; sl <soluong; sl++)

{

Console.Write(“a [“ + (sl+1) + “] = “);

a[sl] = int.Parse(Console.ReadLine());

}

//Xu ly tinh toan tren mang so nguyen a:

 

// Tinh kich thuoc mang so nguyen a

int soluonga = a.Length;

// Tinh tong so nguyen cua mang a

int Tong = a.Sum();

// Tinh trung binh cong cua mang a

double trungbinha = a.Average();

//So am dau tien cua mang

int soamdau = a.First(n => n < 0);

//So duong dau tien cua mang

int soduongdau = a.First(m => m > 0);

//So am cuoi cung cua mang

int soamcuoi = a.Last(amcuoi => amcuoi < 0);

//So duong cuoi cung cua mang

int soduongcuoi = a.Last(duongcuoi => duongcuoi > 0);

//So lon nhat

int solonnhat = a.Max();

//So nho nhat

int sonhonhat = a.Min();

 

//Mang cac so am cua a

int[] mangsoam = a.Where(x => x < 0).ToArray();

//Mang cac so duong cua a

int[] mangsoduong = a.Where(x => x > 0).ToArray();

//Mang sap tang cua a

int[] mangsaptang = a.OrderBy(saptang => saptang).ToArray();

//Mang sap giam cua a

int[] mangsapgiam = a.OrderBy(sapgiam => -sapgiam).ToArray();

 

// Trich xuat thong tin

string chuoi = “Ket qua xu ly tinh toan tren mang a”;

chuoi += “\n” + “Mang a = “;

foreach (int phantu_a in a)

chuoi += phantu_a + ” “;}

chuoi += “\n” + “Kich thuoc mang = “ + soluonga
+ “\n”;

chuoi += “Tong= “ + Tong + “\n”;

chuoi += “Trung binh = “ + Math.Round(trungbinha,2) + “\n”;

chuoi += “So am dau tien = “ + soamdau + “\n”;

chuoi += “So duong dau tien = “ + soduongdau + “\n”;

chuoi += “So am cuoi = “ + soamcuoi + “\n”;

chuoi += “So duong cuoi = “ + soduongcuoi + “\n”;

chuoi += “So lon nhat = “ + solonnhat + “\n”;

chuoi += “So nho nhat = “ + sonhonhat + “\n”;

chuoi += “Mang cac so am cua a = “;

foreach (int soam in mangsoam)

chuoi += soam + ” “;}

chuoi += “\n”+ “Mang cac so duong cua a = “;

foreach (int soduong in mangsoduong)

{chuoi += soduong + ” “;}

chuoi += “\n” + “Mang sap tang cua a = “;

foreach (int saptang in mangsaptang)

chuoi += saptang + ” “;}

chuoi += “\n” + “Mang sap giam cua a = “;

foreach (int sapgiam in mangsapgiam)

chuoi += sapgiam + ” “;}

Console.Write(chuoi);

Console.Read(); 

}

}

} 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s