Dùng biến cấu trúc để tính lương nhân viên

Download code

*Nhập: Thông tin nhân viên (Họ tên, giới tính, ngày sinh, lương căn bản, hệ số).

* Tính và xuất:

– Thông tin nhân viên

Tổng thu nhập = Lương căn bản + (hệ số * Lương căn bản)

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace BienCauTruc

{

class XuLy

{

struct NHANVIEN

{

public string Ho_ten;

public Boolean Gioi_tinh;

public DateTime Ngay_sinh;

public int Luong;

public Double He_so;

public Double Phu_cap;

public Double Thu_nhap;

}

static void Main(string[] args)

{

Console.Title = “Chuong trinh tinh luong nhan vien”;

//Khai báo biến nhân viên: họ tên, giới tính, ngày sinh, lương, phụ cấp, hệ số

NHANVIEN NV;

Console.WriteLine(“Nhap vao thong tin nhan vien”);

Console.Write(“Ho va ten:”);

NV.Ho_ten = Console.ReadLine();

Console.Write(“Gioi tinh (Nam-Nu):”);

string chuoigioitinh = Console.ReadLine();

chuoigioitinh = chuoigioitinh.ToUpper().Replace(“NAM”“true”);

chuoigioitinh = chuoigioitinh.ToUpper().Replace(“NU”“false”);

NV.Gioi_tinh = Boolean.Parse(chuoigioitinh);

Console.Write(“Ngay sinh (dd/mm/yyyy):”);

NV.Ngay_sinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(“Luong can ban:”);

NV.Luong = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(“He so luong:”);

NV.He_so = Double.Parse(Console.ReadLine());

//Xử lý tính toán phụ cấp = Lương căn bản * Hệ số
lương

NV.Phu_cap = (Double) (NV.Luong * NV.He_so);

NV.Thu_nhap = NV.Luong + NV.Phu_cap;

//Xử lý tính tuổi

double Tuoi;

Tuoi = DateTime.Today.Year – NV.Ngay_sinh.Year;

//Trích xuất

string Chuoi = “Thong tin nhan vien: \n”;

Chuoi += “Ho va ten: “ + NV.Ho_ten.ToUpper() + “\n”;

if (NV.Gioi_tinh == true)

Chuoi += “Gioi tinh: Nam” + “\n”;

else if (NV.Gioi_tinh == false)

Chuoi += “Gioi tinh: Nu” + “\n”;

Chuoi += “Ngay sinh: “ + NV.Ngay_sinh.ToShortDateString() + “\n”;

Chuoi += “Tuoi:” + Tuoi + “\n”;

Chuoi += “Tong thu nhap:” + NV.Thu_nhap + “\n”;

Console.Write(Chuoi);

Console.ReadLine();

}

}

}

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s