Tính toán trên biến số thực

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào 2 số thực m, n

//Tính và xuất:

//Tổng, hiệu, tích, thương của m, n

//Phần nguyên và phần thập phân khi chia m cho n

//m luỹ thừa n

//Căn bậc 2 của m

namespace Tinh_toan_tren_bien_so_thuc

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh toan tren 2 so thuc m, n”);

            //Khai báo: 2 số thực m, n (biến nhập)

            Double m, n;

            //Khai báo: 4 số thực Tong, Hieu, Tich, Thuong (biến xuất)

            Double Tong, Hieu, Tich, Thuong;

            //Khai báo 2 số thực Phan_nguyen, Phan_thap_phan (biến xuất)

            Double Phan_nguyen, Phan_thap_phan;

            //Nhập liệu: 2 số thực m, n

            Console.Write(“m = “);

            m = Double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“n = “);

            n = Double.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý: Tổng, hiệu, tích, thương của m, n

            Tong = m + n;

            Hieu = m – n;

            Tich = m * n;

            Thuong = m / n;

            //Xử lý: Phần nguyên và phần thập phân khi chia m cho n

            Phan_nguyen = Math.Truncate(Thuong);

            Phan_thap_phan = Thuong – Phan_nguyen;

            //Xử lý: m luỹ thừa n, Căn bậc 2 của m

            Double Luy_thua = Math.Pow(m, n);

            Double Can = Math.Sqrt(m);

            //Kết xuất: Tổng, hiệu, tích, thương của m, n

            String Chuoi = “Ket qua tinh toan: \n”;

            Chuoi += m + ” + ” + n + ” = ” + Tong + “\n”;

            Chuoi += m + ” – ” + n + ” = ” + Hieu + “\n”;

            Chuoi += m + ” * ” + n + ” = ” + Tich + “\n”;

            Chuoi += m + ” / ” + n + ” = ” + Thuong + “\n”;

            //Kết xuất: Phần nguyên và phần thập phân khi chia m cho n

            Chuoi += “Phan nguyen cua ” + m + ” / ” + n + ” = ” + Phan_nguyen + “\n”;

            Chuoi += “Phan thap phan cua ” + m + ” / ” + n + ” = ” + Phan_thap_phan + “\n”;

            //Kết xuất: m luỹ thừa n

            Chuoi += “Luy thua ” + m + ” ^ ” + n + ” = ” + Luy_thua + “\n”;

            //Kết xuất: Căn bậc 2 của m

            Chuoi += “Can bac 2 cua ” + m + ” = ” + Math.Round(Can,2) + “\n”;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s