Tính toán trên biến số nguyên

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m, n.

//Tính và xuất:

//Tổng, hiệu, tích, thương của m, n

//Phần nguyên và số dư khi chia nguyên m cho n

//m lũy thừa n

//Căn bậc 2 của m

namespace Tinh_toan_tren_bien_so_nguyen

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh toan tren 2 so nguyen m, n”);

            //Khai báo 2 số nguyên m, n

            int m, n;

            //Khai báo số nguyên Kq_Tong, Kq_Hieu, Kq_Tich

            int Kq_Tong, Kq_Hieu, Kq_Tich;

            //Khai báo số thực Kq_Thuong

            Double Kq_Thuong;

            //Khai báo số nguyên Phan_nguyen, So_du

            int Phan_nguyen, So_du;

            //Khai báo số thực Luy_thua, Can_bac_2

            Double Luy_thua, Can_bac_2;

            //Nhập liệu m, n

            Console.Write(“m = “);

            m = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“n = “);

            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính: Tổng, hiệu, tích, thương của m, n

                Kq_Tong = m + n;

                Kq_Hieu = m – n;

                Kq_Tich = m * n;

                Kq_Thuong = (Double) m / n;

            //Xử lý tính: Phần nguyên và số dư khi chia nguyên m cho n

                So_du = m % n;

                Phan_nguyen = m / n;

            //Xử lý tính: m lũy thừa n

                Luy_thua = Math.Pow(m, n);

            //Xử lý tính: Căn bậc 2 của m

                Can_bac_2 = Math.Sqrt(m);

            //Trích xuất:

            //Tổng, hiệu, tích, của m, n

            String Chuoi = “Ket qua tinh toan: \n”;

            Chuoi += “Tong: ” + m + ” + ” + n + ” = ” + Kq_Tong +”\n”;

            Chuoi += “Hieu: ” + m + ” – ” + n + ” = ” + Kq_Hieu + “\n”;

            Chuoi += “Tich: ” + m + ” x ” + n + ” = ” + Kq_Tich + “\n”;

            //Thương của m, n

            Chuoi += “Thuong: ” + m + ” / ” + n + ” = ” + Kq_Thuong + “\n”;

            //Phần nguyên và số dư khi chia nguyên m cho n

            Chuoi += “Phan nguyen: ” + m + ” / ” + n + ” = ” + Phan_nguyen + “\n”;

            Chuoi += “So du: ” + m + ” / ” + n + ” = ” + So_du + “\n”;

            //m lũy thừa n

            Chuoi += “Luy thua: ” + m + ” ^ ” + n + ” = ” + Luy_thua + “\n”;

            //Căn bậc 2 của m

            Chuoi += “Can bac 2 cua ” + m + ” = ” + Can_bac_2 + “\n”;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s