Tính tích 2 phân số

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: viết chương trình nhập vào 2 phân số x, y.

//Tính và xuất: phân số z = x * y

//Tóm tắt yêu cầu:

    //Nhập 4 số nguyên Tu_so_x, Mau_so_x, Tu_so_y, Mau_so_y

    //Xuất 2 số nguyên Tu_so_z, Mau_so_z

    //Quy tắc xử lý:

        // Tu_so_z = Tu_so_x * Tu_so_y

        // Mau_so_z = Mau_so_x * Mau_so_y

namespace Tinh_tich_2_phan_so

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh tich 2 phan so”);

            //Khai báo 6 số nguyên Tu_so_x, Mau_so_x, Tu_so_y, Mau_so_y, Tu_so_z, Mau_so_z

            int Tu_so_x, Mau_so_x, Tu_so_y, Mau_so_y, Tu_so_z, Mau_so_z;

            //Nhập liệu cho Tu_so_x, Mau_so_x, Tu_so_y, Mau_so_y

            Console.WriteLine(“Phan so x: “);

            Console.Write(“Tu so: “);

            Tu_so_x = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“Mau so: “);

            Mau_so_x = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine(“Phan so y: “);

            Console.Write(“Tu so: “);

            Tu_so_y = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“Mau so: “);

            Mau_so_y = int.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính Tu_so_z, Mau_so_z

            Tu_so_z = Tu_so_x * Tu_so_y;

            Mau_so_z = Mau_so_x * Mau_so_y;

            //Kết xuất Tu_so_z, Mau_so_z

            String Chuoi = “Ket qua: “;

                Chuoi += Tu_so_x + “/” + Mau_so_x ;

            Chuoi += ” x ” + Tu_so_y + “/” + Mau_so_y;

            Chuoi += ” = ” + Tu_so_z + “/” + Mau_so_z;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s