Quá trình chuẩn bị về mọi mặt của Đảng ta cho thành công của cách mạng tháng Tám

Quá trình chuẩn bị về mọi mặt của Đảng ta cho sự thành công của cách mạng tháng 8 được diễn ra thực sự bắt đầu từ hội nghị trung ương lần thứ VIII của Đảng. Tại hội nghị trung ương lần thứ VIII của Đảng ra liên tiếp các chỉ thị tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong đó vạch ra phương hướng đấu tranh của quần chúng xây dựng lực lượng chính trị, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng chuẩn bị tích cực cho sự thành công của cách mạng tháng 8. Các nội dung mà Đảng chuẩn bị cho sự thành công của cách mạng tháng 8 cụ thể như sau:

1. Xây dựng lực lượng chính trị:

– Là nhiệm vụ căn bản quyết định của cách mạng Việt Nam chỉ khi nào chính trị mạnh mới lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa vũ trang.

– Tại đại hội trung ương Đảng lần thứ 8 Mặt trận Việt Minh (15-5-1941)

– 25-10-1941 Mặt trận Việt Minh công bố điều lệ và chương trình hành động cứu nước gồm hai nhiệm vụ cơ bản:

+ Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập
+ Làm cho nhân dân Việt Nam sung sướng và tự do. Tất cả các đoàn thể của mặt trận Việt Minh đều lấy tên là Cứu Quốc.

– 1943 Ở Cao Bằng và Lạng Sơn xuất hiện các châu các xã hoàn toàn độc lập toàn thể nhân dân đều là hội viên của mặt trận Việt Minh

– 1943 Đảng công bố đề cương văn hoá Việt Nam vận động các nhà văn hoá tham gia vào phong trào giải phóng dân tộc.

Bởi vì:

– Chính sách cai trị thời chiến của thực dân Pháp và Nhật

– Như vậy có thể nói trước ngày khởi nghĩa Đảng tập hợp nhiều lực lượng đoàn kết yêu nước đây là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc.

– Mặt trận Việt Minh có uy tín rất lớn trong việc tập hợp quần chúng đồng thời có uy thế chính trị đối với bọn đế quốc phong kiến.

2. Xây dựng lực lượng vũ trang.

– Tổ chức và lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền vì vậy trên cơ sở lực lượng chính trị đã được xây dựng khi tình thế cách mạng xuất hiện Đảng đã từng bước xây lực lượng cách mạng.

– Lực lượng vũ trang đầu tiên là đội Du kích Bắc Sơn được duy trì và phát triển thành đội Cứu quốc quân.

– 1941 thành lập đội tự vệ Cao Bằng có nhiệm vụ bảo vệ những đồng chí lãnh đạo của Đảng.

– 22-12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ở Nguyên Bình-Cao Bằng với phương châm chính trị trọng hơn quân sự tuyên truyền trọng hơn tác chiến với nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân nổi dậy gây dưng cơ sở chính trị cho khởi nghĩa sắp đến. Ngay sau khi ra đời đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân liên tiếp đánh thắng 2 trận Phay Khắt và Nà Ngần (24/25-12-1944)

– Đội du kích Ba Tơ (2-1945) do Phạm Văn Đồng đứng đầu

– 4-1945 Hội nghị quân sự Bắc Kỳ thống nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân thành tổ chức Việt Nam giải phóng quân.

– 8-1945 các lực lượng này làm nòng cốt cho đấu tranh giải phóng giành chính quyền.

3. Xây dựng căn cứ địa cách mạng.

– Căn cứ địa cách mạng là những địa bàn đảm bảo an toàn bí mật và bảo vệ lực lượng cách mạng nhất là lực lượng vũ trang do đó trong phong trào giải phóng dân tộc Đảng đặc biệt quan tâm đến xây dựng căn cứ địa cách mạng.

– Căn cứ địa cách mạng đầu tiên là Pác Bó – Cao Bằng

– Căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn-Võ Nhai được thành lập theo quyết định của hội nghị trung ương Đảng lần thứ 7 hình thành sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (2-1941). Sau cách mạng 1945 được mở rộng ra 6 tỉnh Cao-Bắc-Lạng-Hà-Tuyên-Thái

– Căn cứ địa cách mạng Cao Bằng được thành lập năm 1941

– Đầu năm 1943 căn cứ Cao Bằng Bắc Sơn được nối liền nhau thành hành lang an toàn.

– 6-1945 khu giải phóng Việt Bắc được thành lập trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước.

– 1943 Đảng chú trọng xây dựng khu căn cứ trở thành an toàn khu ở các thành phố lớn đặc biệt ở Hà Nội và Hải Phòng.

– Căn cứ địa cách mạng được xây dựng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ lực lượng cách mạng, bảo vệ cán bộ đồng thời tạo điều kiện cho Đảng nắm bắt tình hình kịp thời chỉ đạo cách mạng cùng với xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng cách mạng xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ.

– Trong cao trào giải phóng dân tộc đòi hỏi Đảng ta tăng cường đội ngũ lãnh đạo phát triển Đảng viên.

– 12-1941 Đảng ra chỉ thị kiện toàn tổ chức lại đội ngũ cán bộ Đảng, Đảng tiến hành tổ chức vượt ngục cho Đảng viên về địa phương hoạt động tiêu biểu nhà tù Sơn La.

– Đảng chú trọng xây dựng và phát triển Đảng trong các thành phố mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ tổ chức kết nạp Đảng, lớp Đảng viên Hoàng Văn Thụ.

– Đảng tích cực chỉ đạo đấu tranh bảo vệ Đảng chống khuynh hướng bè phái làm cho hàng ngũ của Đảng trong sạch.

* Ngoài ra: Đảng còn tổ chức đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá kêu gọi nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực vào xây dựng phong trào văn hoá, xóa bỏ văn hoá ngu dân của thực dân Pháp xây dựng một nền văn hoá gồm ba nội dung: dân tộc, khoa học và đại chúng. Thông qua bản đề cương văn hoá cứu quốc 1943. Hơn nữa sự chuẩn bị của Đảng cho sự thành công của cách mạng tháng 8 còn thông qua các cao trào đấu tranh 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào dân chủ 36-39, cao trào 39-45. Thông qua các cao trào này, quần chúng nhân dân được tập dượt có thêm nhiều kinh nghiệm đấu tranh hơn, có nhiều bài học và tiến đến tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 giành chính quyền.

Tóm lại:

Sau hơn 3 năm chuẩn bị xây dựng lực lượng vũ trang mở rộng căn cứ địa cách mạng, xây dựng Đảng. Đảng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần lực lượng sằn sàng chớp thời cơ chuẩn bị khởi nghĩa. Ngoài ra nhân dân ta còn được tập dượt qua các cao trào 30-31, 36-39, 39-45.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s